Вело емоции с ХИПЕР и СПОКО

 

Печеливши в играта на Престиж и CBA LG “Вело емоции с ХИПЕР и СПОКО”

Благодарим на всички, които се включиха в играта ни!

Ето ги и късметлиите, с които лично ще се свържем, за да уточним получаването на наградите.
 

1.       Галя Андреева Тодорова

2.       Цветелина Желязкова Станева

3.       Христина Петрова

4.       Нели Василева Стойчева

5.       Анина Ангелова Ангелова

Национална търговска промоция „Вело емоции с ХИПЕР и СПОКО“ в CBA LG

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор

 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.

 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител” и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 11.2.

 • 1.3. Промоцията „Вело емоции с ХИПЕР и СПОКО “ се организира с рекламна цел за популяризирането на вафли с марките Хипер и Споко.

 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

 • 2.1. Промоцията „Вело емоции с ХИПЕР и СПОКО“, наричана по-долу за краткост „Промоцията”, стартира от 00:00 ч. на 15.10.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 15.11.2018 г.

 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.

 • 3. Право на участие

 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 15.10.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 11.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

 • 4. Участващи продукти

 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Вафла тунк. СПОКО 32г

Вафла тунк. СПОКО MAXI 53г

Вафла тунк. СПОКО XXL 75г

Вафла тунк. ХИПЕР Класик 55г

Вафла тунк. ХИПЕР Лешник 55г

Вафла тунк. ХИПЕР BLACK 55г

Вафла тунк. ХИПЕР JUMBO 70г

Вафла тунк. ХИПЕР HAMMER 70г

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марка Престиж, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип от представител на търговския обект.

 • 5.2. Тегленето на наградите ще се състои на 27.11.2018 г. за всички участващи в промоцията търговски обекти.

 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, участниците в Промоцията трябва:

 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;

 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

 • 5.3.2. За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.

 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

 • 6. Награди

 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

 • 6.1.1 BMX CN Explosion, 260mm, гуми 20“, цвят син с брандиг на Хипер и Споко, произведено от Лидер 96 по поръчка на „Престиж-96“ АД, общо 5(пет) бр. разпределени в магазините по т. 11.2.

 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва от представител на Организатора на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.

 • 6.3. Получаване на наградите:

 • 6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.

 • 6.3.2. На спечелилия участник се предоставя Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева. След коректно попълване и изпращане на Декларацията под формата на собственоръчно написан оригинал на адрес България, област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, ул. „Дълга Лъка“ № 6, Телефон: +359 62 61 41 41, на спечелилия участник се предоставя наградата по чл. 6.1.1. , придружена със Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ).

 • 6.3.3. При получаване лично на наградата по чл. 6.1.1., на спечелилият ще бъде изискан документ за самоличност от служителят на Организатора, предаващ наградата, с цел верифициране на дадените в декларацията данни. В случай че данните не съответстват, следва гореописаната процедура да бъде повторена.

 • 6.3.4. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави информацията, необходима за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и при отказ на участника да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.

 • 6.3.5. За всяка награда по т. 6.1.1. и след предоставянето на необходимата информация от страна на спечелилия участник, Организаторът се задължава да предостави Служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата.

 • 6.3.6. Спечелилите могат да ползват служебната бележка при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 • 6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 • 7. Условия за валидност

 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:

 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;

 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.

 • 8. Правни текстове

 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 • 9. Защита на личните данни

 • 9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

 • 9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.

 • 9.3.

 • 9.3.1. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: три имена и телефонен номер.

 • 9.3.2. За наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (наградата по т.6.1.1.) и подлежащи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство (награди на стойност над 30 лева), Организаторът в съответствие с утвърдената от Национална агенция за приходите (НАП) бланка на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица, ще събира и обработва следните лични данни на спечелилите участници:

 • – Информация дали лицето е Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ);

 • – ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП;

 • – Три имена на лицето (собствено име, презиме и фамилно име);

 • – Адрес на лицето по документ за самоличност (държава; населено място; пощенски код, улица, номер на улица);

 • – Tелефонен номер.

 • 9.3.2.1. Данните, необходими за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, се описват саморъчно от спечелилия участник в Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева.

 • 9.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

9.4.1. администриране на промоционалната кампания;

9.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата;

9.4.3. директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предстоящи и активни промоции на Организатора, включително но не само чрез изпращане на новини, за промоции и маркетингови кампании или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора, както и за допитване с цел проучване на потребителската удовлетвореност на потребителите относно продуктите и услугите и др.

 • 9.5. Организаторът има право да предоставя данните на участниците на подизпълнител на бъдещи промоционални активности, с цел изпращането на съобщенията по 9.4.3. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

9.6. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.

 • 9.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:

9.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;

9.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

9.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;

9.7.4. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;

9.7.5. декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 • 9.8. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното обработване за целите на директния маркетинг, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg. Организаторът ще преустанови изпращането на съобщения към участника.

 • 9.9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

 • 9.10. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 • 9.11. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

 • 9.12. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:

   1. При идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;

   1. При директен маркетинг и реклама – 1 г. , считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията.

 • 9.13. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията, като се съставя нарочен протокол.

 • 9.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:

9.14.1. информация за процесите на обработка;

9.14.2. достъп до обработваните лични данни;

9.14.3. преносимост на личните данни;

9.14.4. коригиране на неточни данни;

9.14.5. ограничаване на обработването;

9.14.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;

9.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);

 • 9.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

9.16. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 • 10. Прекратяване на промоционалната кампания

 • 10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

 • 11. Разни

 • 11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 • 11.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

ЦБА АД

Велико Търново

УЛ. БЪЛГАРИЯ 1

ЦБА АД

Варна

ТРАКИЯ, УЛ. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 24/ ЦБА ТРАКИЯ М29

ЦБА АД

Русе

УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 93

ЦБА АД

София

ЖК СВОБОДА, БУЛ. ГЕН.Н.ЖЕКОВ ДО БЛ 12

ЦБА АД

Варна

КВ.МЛАДОСТ БЛ.122/ ЦБА МЛАДОСТ М31

ЦБА АД

Варна

КВ. АСПАРУХОВО, БУЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 2/ ЦБА АСПАР

ЦБА АД

Тутракан

УЛ. РОДИНА 1/ ЦБА ТУТРАКАН М18

ЦБА АД

Варна

МЛАДОСТ БЛ. 39 – НИСКО ТЯЛО

ЦБА АД

Варна

КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ, С/У БЛ.68/ ЦБА ВЪЗРАЖДАНЕ М6

ЦБА АД

Велико Търново

УЛ. МАГИСТРАЛНА 17

ЦБА АД

Варна

КВ.ВЛАДИСЛАВОВО, УЛ.НИШ/ ЦБА В-ВО 2 М30

ЦБА АД

Варна

УЛ. ЦАРЕВЕЦ 38/ ЦБА ПРИМОРСКИ М7

ЦБА АД

Русе

КВ. ЗДРАВЕЦ ИЗТОК, БУЛ. ЛИПНИК 88

ЦБА АД

София

ЖК ЛЮЛИН-6, УЛ. П. ВЛАДИГЕРОВ 15

СТРУГА 21 ООД

Аксаково

УЛ. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ 37 А

ЦБА АД

Варна

БУЛ. В.ЛЕВСКИ 35/ ЦБА БАЗАР ЛЕВСКИ

ЦБА БЕЛОСЛАВ ООД

Белослав

ТЕРВЕЛ УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II – 1

ЦБА АД

Варна

Ж.К.ЛЕВСКИ, УЛ. Д-Р БАСАНОВИЧ, С/У БЛ.12/ ЦБА ЛЕВС

ЦБА АД

Балчик

КВ. В.ЛЕВСКИ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 24/ ЦБА БАЛЧИК М25

ЦБА АД

Дулово

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 27

ЦБА АД

Девня

БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 109/ ЦБА ДЕВНЯ М17

ЦБА АД

Добрич

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2

ЦБА АД

Варна

КВ.ЧАЙКА БЛ.27/ ЦБА ЧАЙКА ПАРК М27

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД

Елин Пелин

БУЛ. СОФИЯ 17

ЦБА АД

Варна

КВ. ВЛАДИСЛАВОВО, С/У БЛ. 407/ ЦБА В-ВО М5

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД-ЛЕСНОВО

ЛЕСНОВО

ЦЕНТЪР

ЦБА АД

Велико Търново

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15

ЦБА АД

Габрово

УЛ. РАДЕЦКА 18

ЦБА АД

Велико Търново

КВ. ЧОЛАКОВЦИ, УЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ 2

ЦБА АД

Белослав

УЛ. САН СТЕФАНО 2

ЦБА АД

Варна

КВ.ГАЛАТА, УЛ.КАП. 1-ВИ РАНГ Г.КУПОВ/ ЦБА ГАЛАТА М

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД – БОРОВО

София

КВ. БОРОВО, ЪГЪЛА НА РОД. ИЗВОР И УЛ. ЛЕЛИНСКА ЧУК

ЦБА БЕЛОСЛАВ ООД

Варна

УЛ. ФИЛИП ТОТЮ 2

ЦБА АД

Варна

КВ.ТРОШЕВО, УЛ.РАДОСТ 7/ ЦБА ТРОШЕ М8

ЦБА АД

Дряново

УЛ. БАЧО КИРО 32

ЦБА АД

Варна

БУЛ. ВЛ.ВАРНЕНЧИК 82/ ЦБА ВЛАДИСЛАВ М54

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД-ВАКАРЕЛ

ВАКАРЕЛ

ПЛОЩАД СРЕДНА ГОРА 2

ЦБА АД

Варна

Ж.К.КАЙСИЕВА ГРАДИНА БЛ.235/ М55

РЕБУС ТРЕЙД ЕООД

Лясковец

ВЪЗРАЖДАНЕ 5

РЕБУС ТРЕЙД ЕООД ХР БОТЕВ

Плевен

УЛ. ХРИСО БОТЕВ 72/ М-Н БУРГАС

РЕБУС ТРЕЙД ЕООД САН СТЕФАНО

Плевен

УЛ. САН СТЕФАНО 10/ М-Н САН СТЕФАНО

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД СЕРДИКА

София

Ж.К. СЕРДИКА, БЛ.8

ЦБА СОФИЯ ЕООД

София

Р-Н КРАСНО СЕЛО, КВ. БОРОВО

ЦБА АД

Варна

КВ. ЧАЙКА, УЛ.Н.ВАПЦАРОВ 2/ ЦБА ВАПЦАРОВ М22

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД НОВИ ИСКЪР

НОВИ ИСКЪР

КВ.СЛАВОВИЦА, УЛ. ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 31

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД-ЛОЗЕНЕЦ

София

БУЛ. АРСЕНАЛСКИ 105

ЦБА АД

Провадия

УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 20

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД 2

Елин Пелин

БУЛ. СОФИЯ – ПАЗАРА

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД ИЛИЕНЦИ

София

КВ. ИЛИЕНЦИ, БУЛ. РОЖЕН 91

ЦБА АД

Варна

УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 12/ ЦБА ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ М13

СТРУГА 21 ООД

Варна

УЛ. СТРУГА 21

ЦБА АД

Варна

КВ.ПОБЕДА, УЛ.ТОДОР ПЕНЕВ 22/ ЦБА ПОБЕДА М11

ЦБА АД

Варна

УЛ. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА 2/ ЦБА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА М26

ЦБА АД

Варна

КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ, С/У БЛ.41,ВХ.5, №12/ ЦБА ВЪЗРАЖДАНЕ

ЦБА АД

Стражица

УЛ. МИХАИЛ ДРУМЕВ

ЦБА АД

Нови пазар

ПЛ. ОБОРИЩЕ 3/ ЦБА НОВИ ПАЗАР1 М15

ЦБА АД

Варна

ГРЪЦКА МАХАЛА, УЛ. СВ. КЛИМЕНТ 25/ ЦБА ГРЪЦКА МАХА

РЕБУС ТРЕЙД ЕООД ХАД. ДИМИТЪР

Плевен

УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР 21/ М-Н ЯНТРА

ЦБА БЕЛОСЛАВ ООД

Варна

КВ. ЛЕВСКИ, УЛ.МИР 40/ЦБА МИР 40 М9

ЦБА АД

Варна

УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ 69

ЦБА АД

Варна

ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД, УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ 4/ ЦБА ЧЕРВЕН ПЛ

РЕБУС ТРЕЙД ЕООД БЯЛО МОРЕ

Плевен

УЛ. БЯЛО МОРЕ 2/ М-Н ЕДИНСТВО

ЦБА ЕКО МАРКЕТ ООД ГЕРМАН

ГЕРМАН

УЛ. МЛАДЕЖКА 7

ЦБА БЕЛОСЛАВ ООД

Белослав

УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 8

ЦБА АД

Варна

Ж.К. ЛЕВСКИ, УЛ. МИР, БЛ.2/ ЦБА МИР М4

ЦБА АД

Варна

Ж.К. ЧАЙКА, ДО БЛ.62/ ЦБА ЧАЙКА М2

ЦБА АД

Каварна

УЛ. САВА ГАНЧЕВ 1

ЦБА АД

Варна

КВ.ТРОШЕВО БЛ.57/ ЦБА ТРОШЕВО 2 М10

ЦБА АД

Варна

УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ 22

ЦБА БЕЛОСЛАВ ООД

Варна

Ж.К. ЧАЙКА, УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1/ ЦБА ДЕЛФИНАРИУ