Официални правила за участие в Коледна томбола СВА
Раздел I
Общи разпоредби
Тази игра се организира от “ЦБА” АД
Период на промоцията: от 15.11.2017 г. До 26.12.2017г. като Организаторът си запазва правото да удължи периода.Печелившите участници ще бъдат обявени до 05.01.2018г.
Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/продукти на стойност минимум 20 лв., предлагани от Организатора.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и само в магазинната мрежа на “ЦБА” АД. Отворена е за участие на всички пълнолетни дееспособни физически или юридически лица, закупили продукти на стойност минимум 20 лв. в промоционалния период и можещи да удостоверят това с касов бон.
Участвайки в тази Игра, участниците се ангажират с тези официални правила на играта и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.
Раздел II
Механизъм на Играта
МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, участникът трябва да закупи продукти на стойност минимум 20 лв. по избор в периода от 15.11.2017г.до 26.12.2017г. , и да пусне касовият бон в предвидената за тази цел кутия, разположена на видно място в търговскияте обекти СВА Дулово, Тутракан и Велико Търново Пазара.
С регистрацията си участникът дава съгласие Организаторът да публикува името му на адрес   www.cbabg.com в случай, че бъде изтеглен като печеливш.
Продукти, участващи в промоцията:Всички видове хранителни и нехтанителни стоки
Раздел III
Правила за игра
Купи продукт или продукти на стойност минимум 20 лв. по твой избор.
Пусни касовия бон в специалната кутия на Коледна томбола, с посочени три имена и телефон за връзка.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени до 7 работни дни след приключване срока на промоцията/играта. Имената им ще бъдат обявени на адрес www.cbabg.com и в 2 – та супермаркета, участници в промоцията.
Един участник може да участва с неограничен брой касови бележки, изпълнили условието за покупка на продукт или продукти на стойност минимум 20 лв. в периода на промоцията. 
Раздел IV
Награди
Всеки печеливш получава 1 брой от следните награди:
3 телевизора 32” LED GROWN
Начин на получаване на наградите:
Всички награди ще бъдат получени на адреса на магазина от верига СВА, в който е направена покупката на продукти на стойност минимум 20 лв.
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. 
Срок за получаване на наградите:
Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com 
Организаторът се задължава в срок до 7 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата.
Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците.
Други
Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес www.cbabg.com  за целия период на промоцията. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на уебсайта на СВА на адрес: www.cbabg.com. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
С регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел. 
С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:
– целта и средствата на обработка на личните данни;A7
– доброволния характер на предоставянето на данните;
– правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни
– с правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг
Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции на потребители след изтичането на срока на Играта.
Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.
Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища.