Участвай в играта на CBA “BACK TO SCHOOL” и спечели една от многото награди!

Пазарувай в CBA HOME (гр. Варна, кв. Аспарухово, Сити Център ет. 2) за минимум 10 лева, попълни три имена и телефон за връзка, на гърба на касовия бон и го пусни в специалната кутия.

za home

1. Официални правила за участие в Играта “BACK TO SCHOOL” :

Играта „ Back to school „ (наричана по-долу „Играта“) се организира от  „ЦБА АД“ АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2 („Организатор“)
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес www.cbabg.com.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес
www.cbabg.com.

2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на
17,08,07,2018 и е с продължителност до 17,09,2018.

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, закупило стоки на стойност минимум 10 лева от
CBA Home, попълнило своите данни на гърба на касовия бон, който следва да бъде пуснат в обозначената за целта кутия, на касата на магазина .

В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди предоставянето на свои лични данни, във връзка с участието си в Играта.

4. Механизъм на Играта
4.1. За участие в Играта участниците следва да закупят стоки за минимум 10 лева от
CBA Home, да попълнят своите данни ( три имена и телефон за контакт) и да пуснат косовия бон в обозначената за целта кутия.
4.2. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Печелившите участници в Играта получават една от следните награди:

– 1 ваучер за пазаруване, на стойност 50 лева

– 2 ученически раници

– 60 ученически комплекта,

 (наричани по-долу „Награда/та“).


5.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.
5.3. Тегленето на Наградите ще се извърши на 18,09,2018, на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта.
5.4. Спечелилит
e участници ще бъдат обявявени на www.cbabg.com на 19.08 до 24:00 часа (българско време).
5.
5. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта.
5.
6. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:
ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени на гърба на касовия бон;

– ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата, на която е получил информация, че е печеливш;
5.7. В случай, че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай, че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.


6. Отговорност

Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни
7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни – три имена и телефон за връзка.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

7.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата
www.cbabg.com

9. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на страницата
www.cbabg.com


10. Други
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни да бъд
aт публикувана на страницата www.cbabg.com
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора на имейл адрес: 
varnacba@gmail.com
.