Официални правила на  Facebook игра СВА и HELL

plakat he1ll

1.Oрганизатор на играта

1. Седмичната игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „ЦБА АД“ АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2 („Организатор“)
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес www.cbabg.com.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, както и на интернет адрес www.cbabg.com.
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира 
на 03,07,2018 и е с продължителност до 01,08,2018.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години в 
деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата www.facebook.com/SupermarketCBA във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. За участие в Играта участниците следва да станат „фенове“ на Facebook страницата на Организатора www.facebook.com/SupermarketCBA.
4.
2. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.
4.
3. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Печеливши
те участници в Играта получават  скутер  AGILITY 16+50 4T (наричан по-долу „Награда/та“).
5.
2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.
5.
3. Тегленето на Наградата се извършва на три етапа на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта.
5.
4. Спечелилият участник ще бъде обявяван на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA на 11.07/ 18.07/ 01.08 до 24:00 часа (българско време).
5.4. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA със следната информация: три имена 
и телефон за връзка.
5.5. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:
ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила; ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.
3 .
5.6. В случай, че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай, че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.
6. Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
7. Защита на личните данни
7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена и телефон за връзка.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA с цел посочване на лицето като спечелило.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA.
9. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA.
10. Други
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и изпратената от него снимка, да бъде публикувана на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA .
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA , така и на имейл адрес 
varnacba@gmail.com.
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Дата: 03.07.2018 г.