Печеливши от играта: 

Магазин: Печеливши
1 СВА Струга Димитър Красимиров Ангелов
2 СВА Струга Елена Светозарова Стоянова
3 СВА Приморски Елис Себахатин Мехмед- Рагуб
4 СВА Аспарухово Кинка Стоилова Димитрова
5 СВА Чайка парк Миглена Веселинова Стойкова
6 СВА Здравец Николинка Цветанова Петрова
7 СВА Аспарухово Павел Юлиянов Маринов
8 СВА Аспарухово Петя Цветомирова Миковска
9 СВА Евлоги Георгиев Снежана Драганова Бойчева
10 СВА Победа Юлия Гунчева Митева

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

КУПИ SOMAT ИЛИ PUR, ИГРАЙ ЗА ПРОДУКТИ PUR ИЛИ SOMAT ЗА ЕДНА ГОДИНА“

I. Организатор и официални правила на Промоцията

1. Промоцията „Купи Pur или Somat и можеш да спечелиш продукти Pur или Somat за една година“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от “Хенкел България” ЕООД, ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/806 39 00.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.cbabg.com, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.cbabg.com .

II. Територия на Промоцията

4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.

III. Срок на Промоцията

5.Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 01.11.2019 г. до 23:59 ч. на 15.12.2019 г.

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.cbabg.com

6.Във всеки един от търговските обекти, посочени по Приложение 1, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.
7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

IV. Участващи търговски марки и опаковки

8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Pur и всички продукти с търговска марка Somat.

9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

V.Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите

10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

10.1. Общо 5000 бр. моментни награди (мостри на таблетка Somat) за всички търговски обекти, посочени в Приложение 1 на настоящите Официални правила,

10.2. Общо 10 бр. големи награди – продукти Somat или Pur за една година. Максималният брой продукти, които могат да бъдат получени, са 6 опаковки Somat Gold 72 tabs или 15 бутилки Pur 750ml. Печалбата в томболата зависи от закупения продукт: покупка на Pur води до печалба на Pur, покупка на Somat води до печалба на Somat, покупка и на двете води до печалба на Somat. Количествата Pur/Somat са калкулирани по следния начин: потребление на 1 таблетка Somat/ден в продължение на една година за средно домакинство, състоящо се от прибл.3 души, потребление от 30ml Pur на ден в продължение на една година за средно домакинство, състоящо се от прибл.3 души.

11. За да участва за спечелването на една от моментните награди, участникът трябва да закупи продукти Somat или Pur на стойност минимум 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС в периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС от участващите търговски обекти съгласно Приложение 1, участникът получава мостра таблетка Somat.

12. За да участва за спечелването на голямата награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност минимум 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС от участващите търговски обекти по Приложение 1, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект.

13. Големите награди по т. 10.2. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на нотариус в периода 01.01.2020 – 15.01.2020 г. За всяка голяма награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците за конкретната търговска верига.

14.1.Победителите ще бъдат известени със SMS и по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

14.2. Наградите по т. 10.2. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” ООД.

14.3. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

15. При въпроси, свързани с моментните награди, участниците може да получат повече информация на телефон: + 359 886 65 85 13 или на e-mail: knikolova@ham-eggs.com

16. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС.

17. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една голяма награда по т. 10.2., независимо от броя на касовите бележки, които е пуснал в урните в съответните търговски обекти по Приложение 1. Един участник може да спечели повече от една моментна награда по т.10.1.

18. Участващата в томболата за голямата награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:

19.1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
19.2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 2,99 лв (два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС.
19.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

19.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.

19.5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

VI. Участници

20. Участие в Промоцията могат да вземат:

– Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години

21. В Промоцията не могат да участват:

– Служители на Хенкел България ЕООД и търговските обекти, които участват в Промоцията,

– Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Хенкел България ЕООД за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.

22. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официалните правила.

23. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

24. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

25. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

26. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и моментни) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

27.Печелившите на голяма награда в Промоцията следва:

  • При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани върху гърба на касовата бележка, участвала в томболата;

  • Да предоставят техни лични данни: три имена, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

28. След изтегляне на участниците, организаторът или негов представител има задължението да се свърже с тях до 31.01.2020г.

В случай, че победителят не потвърди получаването на наградата си най-късно до 15.02.2020г, Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди получаването на наградата си най-късно до 28.02.2020 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.  

29. Големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 01.03.2020 г. – 15.03.2020г. Моментните награди се предявяват от спечелилите участници на място в търговските обекти при спечелване.

30.Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

VI. Списък на търговските обекти, участващи в Промоцията

31. В Промоцията участват търговските обекти, посочени в Приложение 1 към настоящите Общи правила.

VII. Прекратяване на промоцията

32.Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.

VIII. Отговорност

33.Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите.

34. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

IX. Съдебни спорове

35.При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност

36. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно регламента за защита на личните данни (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.

37. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на www.cbabg.com. Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД).

XI. Лични данни

38.(1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: тел: 02/806 39 00.

Обработващ личните данни е “Хем енд Егс” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200942869, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 70, представлявано от Кристина Николова , e-mail: knikolova@ham-eggs.com, само по отношение на личните данни на избраните печеливши на големите награди по чл. 10.2. или резервите.

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. В случай на спечелване на награда, Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази т.38. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.


(2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, параграф 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите .

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.


С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.


Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.


2.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева.


Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите на големите награди – опаковки
Somat за една година – по чл. 10.2. е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.


3. Получатели/категории получатели на данните.
Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.


4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

  1. Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на www.cbabg.com .


(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.

  1. Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни
, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи право на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение
, Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интерес и законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основа на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: „Хем енд Егс” ООД, гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 70, както и на телефон: + 359 886 65 85 13 или по електронен поща на адрес: knikolova@hameggs.com

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставените лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.


6. Допълнителна информация


Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта
www.cbabg.com с всичките му функционалности, може да откриете на www.cbabg.com

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставил личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

39. В случай на спечелване на награда участникът ще получи SMS да се свърже с Организатора на посочен имейл, за да получи наградата си. Печелившият трябва да декларира писмено (чрез попълване и подписване на декларация), че приема настоящите условия и предоставя свои лични данни, като изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт Организатора и “Хем енд Егс” ООД, в случай, че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Промоцията.

40. Всички доброволно предоставени от всеки от Участниците в Промоцията данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от Организатора и “Хем енд Егс“ООД, съгласно посоченото в настоящите правила на Промоцията.

XII. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

41. (Част от) наградите по т.10.2 (опаковки Somat за една година) с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата чрез „Хем енд Егс“ ЕООД.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на „Хем енд Егс“ ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство, посочен в настоящите Официални правила.

Приложение 1 към Официални правила на Промоцията КУПИ SOMAT ИЛИ PUR, ИГРАЙ ЗА ПРОДУКТИ PUR ИЛИ SOMAT ЗА ЕДНА ГОДИНА“

Списък на търговските обекти, участващи в Промоцията:

Верига

Брой обекти

Обект име

Обект Адрес

ЦБА АД

1

СВА ДЕЛФИНАРИУМ

гр. Варна, жк Чайка, ул. Ал. Стамболийски №1

2

СВА ЧАЙКА

гр. Варна, жк Чайка, до бл.62

3

СВА ЛЕВСКИ

гр. Варна, жк. Левски ул. Доктор Иван Басанович, с/у бл. 12

4

СВА МИР

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№ 2

5

СВА ВЛАДИСЛАВОВО

гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407

6

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ

гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68

7

СВА ПРИМОРСКИ

гр. Варна, ул. Царевец №38

8

СВА ТРОШЕВО

гр.Варна, ул. Радост 7

9

СВА МИР 40

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№40

10

СВА ТРОШЕВО 2

гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57

11

СВА ПОБЕДА

гр.Варна ул.Тодор Пенев 22

12

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2

гр. Варна, ж.к.Възраждане, срещу бл.41 вх.5 №12

13

CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ

Гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 12

14

СВА ГАЛАТА

Гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов

15

СВА НОВИ ПАЗАР1

гр.Нови Пазар, пл.Оборище N3

16

СВА ДЕВНЯ

гр.Девня бул. Съединение 109

17

CBA ТУТРАКАН

гр. Тутракан, ул. Родина 1

18

СВА АСПАРУХОВО

кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

19

СВА ВАПЦАРОВ

гр. Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 98

20

СВА ГРЪЦКА МАХАЛА

гр. Варна, ул.Св.Климент 25

21

СВА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД

гр. Варна, ул.Васил Друмев 4

22

СВА БАЛЧИК

гр.Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

23

СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА

гр.Варна, ул.Железни Врата 2

24

СВА ЧАЙКА ПАРК

гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

25

СВА БАЗАР ЛЕВСКИ

гр.Варна, бул. В.Левски №35

26

СВА ТРАКИЯ

гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

27

СВА ВЛАДИСЛАВОВО 2

гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш

28

СВА СИНЧЕЦ

гр.Варна,ул. Васил Друмев №22

29

СВА БЕЛОСЛАВ

гр. Белослав, Сан Стефано 2

30

СВА ДОБРИЧ ЗВЕЗДА

гр.Добрич,ул. Васил Левски №2

31

СВА КАВАРНА

гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1

32

СВА ПРОВАДИЯ

гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20

33

СВА СВОБОДА

гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

34

СВА ЗЕЛЕНИ КАМЪНИ

гр.Варна, р-н Мадост,бл.39 – ниско тяло

35

CBA ХАЛИ ГАБРОВО

гр. Габрово, ул.”Радецка”18

36

CBA ДРЯНОВО

гр.Дряново, ул. Бачо Киро №32

37

CBA ЗДРАВЕЦ

гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. “Липник” № 88

38

CBA ХАЛИ РУСЕ

гр. Русе, ул. Александровска № 93

39

CBA МАГРО

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 15

40

CBA ТЪРГОВСКИ ПАРК

гр. Велико Търново, ул. Магистрална №17

41

CBA ПАЗАРА

гр. Велико Търново, ул. България №1

42

CBA ЧОЛАКОВЦИ

гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2

43

CBA СТРАЖИЦА

гр.Стражица, ул. Михал Друмев № 1

44

СВА ВЛАДИСЛАВ

Гр Варна, бул. Владислав Варненчик №82

45

СВА КАЙСИЕВА ГРАДИНА

Гр Варна, бул. Кайсиева градина блок 235

46

СВА СТРУГА

Гр Варна, ул. Струга 21

47

СВА АКСАКОВО

гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

48

СВА ТЕРВЕЛ

гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1

49

СВА БЯЛА МЕЧКА

гр.Варна ул.Филип Тотю 2

50

ЕЛИН ПЕЛИН 2

гр. Елин Пелин, ул. София №17

51

ЕЛИН ПЕЛИН 3 – ПАЗАРА

гр. Елин Пелин, ул. София – Пазара

52

ВАКАРЕЛ

с.Вакарел, Площад Средна Гора №2

53

СЕРДИКА

гр. София, ж.к. Сердика, бл.8

54

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Борово 2

гр. София, ж.к. Борово, ъгъла на ул.Родопски извор и ул. Лелинска чука

55

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – ЛОЗЕНЕЦ

гр.София, бул. Арсеналски №105

56

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Лесново

с.Лесново -център/бившият Фреш Еко Маркет 2013 ЕООД/

57

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Герман

с. Герман, ул. Младежка№7 /бившият Фреш Еко Груп 2015 ЕООД/

58

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Скобелев

гр.София, бул.Ген Скобелев №69

59

ЦБА БОРОВО

гр. София, кв. Борово, ул. Пчела №30

60

ЦБА БАНИШОРА

гр. София, кв. Банишора ул. Иван Тургенев 2 

61

ЦБА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

гр. Русе, ул. Братя Миладинови 4

62

ЦБА ДОЛНИ ЧИФЛИК

гр. Долни Чифлик, ул. Ботевска 16

63

ЦБА НАДЕЖДА

гр. София, жк Надежда – 4, ул. Екзарх Стефан до бл. 462

64

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Борово 3

гр. София, ул. Пирински Проход 47

65

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Илиянци

гр. София, бул. Рожен 91

66

ЦБА ЕКО МАРКЕТ – Нови Искър

гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 31