plakat stikeren

Играта приключи, но събирането на стикери продължава!

Опознай България със стикерния албум от СВА, включващ 25 теми с информация и любопитни факти! Попълни липсващите изображения в албума Опознай България като събереш и залепиш на мястото им всички 120 стикера!

Печеливши от играта:

Таня Парашкевова – гр. Поморие – печели принтер
Галина Колева Андреева – гр. Варна – печели таблет
Светослава Стефанова – гр. Белослав – печели таблет
Ниа-Симон Барбова – гр. Варна – печели камера
Силвия Моллова – гр. Велико Търново – печели 3D очила
Таня Илиева – гр. Балчик –  печели 3D очила
Христо Милчев Милушев – гр. Варна – печели 3D очила

Условия на играта:

Регистрирай се на www.cbabg.com и можеш да спечелиш една от невероятните ни награди:

1 брой CANON PIXMA IP7250

1 брой Видеокамера XMART WF20 1080P

2 броя таблет Huawei Mediapa

3 броя 3D ОЧИЛА DIVA VR-P2016HP + BT

Регистрирай се за участие в играта. Ако си един от спечелилите ще се свържем с теб, за да ни изпратиш попълнения си албум за проверка с куриер Лео Експрес за сметка на получателя на адрес:

ЦБА АД

Отдел маркетинг ,Сити център Аспарухово, ет. 4 ,бул. Народни будители 2 , кв. Аспарухово ,Варна 9003

Ако имате въпроси или искате да се свържете с нас ни потърсете на Facebook/Супермаркет CВА .

Играта стартира на 15.01.2018 г. и ще продължи до 10.04.2018 г., като информация за края на кампанията ще бъде публикувана на www.cbabg.com.

 С официалните правила на играта „Опознай България“ можеш да се запознаеш по-долу:

1. Oрганизатор на играта

1. Играта „Опознай България“, наричана по-долу „Играта“, се организира от ЦБА АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2 , наричано по-долу „Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес www.cbabg.com.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, както и на интернет адрес www.cbabg.com

2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА „Опознай България“

2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на 15.01.2018 г. и ще продължи до 10.04.2018 г., след което Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Играта.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта имат физически лица. От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с ЦБА АД, както и техни близки родственици. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
3.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

4. Механизъм на Играта
4.1. Всеки Участник има право на еднократно участие в Играта. След като попълни Стикерния Албум, Участникът следва да се регистрира за участие в играта на www.cbabg.com, и ако бъде един от изтеглените на случаен принцип, да изпрати в завършен вид Албума за проверка за сметка на Организатора с куриер Лео Експрес на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, бул. Народни будители 2 , ет. 3, до Маркетингов отдел СВА. След получаване на албума, организаторът на играта се задължава в рамките на 5 работни дни да провери дали Стикер Албумът „Опознай България“ е попълнен коректно и да го върне заедно с наградта на печелившия участник.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата

      1. Печелившите участници в Играта получават награда (наричана по-долу „Награди/те“ . 

1 брой CANON PIXMA IP7250

1 брой Видеокамера XMART WF20 1080P

2 броя таблет Nuawei Mediapa

3 броя 3D ОЧИЛА DIVA VR-P2016HP + BT

5.2. Присъждането на Наградите се извършва след удостоверяване на напълно попълнен албум „Опознай България“, изпратен за проверка с куриерска служба Лео Експрес. В случай, че е изтеглен печеливш, но той не е попълнил всички стикери в албум „Опознай България“, и не го е предоставил за проверка по указания по-горе начин, наградата се присъжда с теглене на случаен принцип на друг участник в играта.
5.3. Спечелилите участници ще бъде обявени на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA на 15.04.2018 г. до 24:00 часа  и уведомени лично чрез телефонно обаждане.
5.4. За получаване на Наградите спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Организатора на Играта като изпратят лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA със следната информация: три имена, телефон за връзка и адрес за получаване на Наградата.
5.5. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила; ако не се явят да получат Наградите в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .
5.6. В случай, че Наградите бъдат спечелени от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградите на спечелилите само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай, че Наградите бъдат спечелени от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

6. Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA или сайт www.cbabg.com , невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни

7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена и телефон за връзка.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA с цел посочване на лицето като спечелило.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA.

9. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA.

10. Други
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и изпратената от него снимка, да бъде публикувана на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA .
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, така и на имейл адрес varnacba@gmail.com.
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.