Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, уверяваме Ви, че бихме искали да се чувствате комфортно и безопасно при посещение на нашата уеб страница и да считате нашата концепция за защита на данните за качествен признак, ориентиран към клиентите.

По-нататъшни указания, свързани със защитата на личните данни, ще Ви информират за вида и обема на обработването на личните Ви данни от „ЦБА“ АД. Лични данни – това е информация, която пряко или косвено се отнася до Вашата личност или респективно може да се отнесе до нея. За правно основание при защита на данните служи на първо място Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък в текста се нарича кратко „GDPR”).

1. Общ преглед

Обработването на данни от „ЦБА“ АД по същество се състои основно в следното:
С извикване на уебсайта на „ЦБА“ АД между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва в това число и за оптимизиране на нашата уеб страница или за показване на реклама в браузъра на Вашето устройство.

2. Извикване на нашата Уеб страница

Цели на обработването на данните/правно основание:
При извикване на нашата уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на нашата уеб страница се изпраща:
• IP адрес на запитващо свързано с интернет устройство;
• дата и точното време на достъпа;
• име и URL на извикания файл;
• уеб-страница/ приложение, от която/от което се осъществи достъпа (Referrer URL);
• използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър, както и името на доставчика на интернет услуги;
и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:
• осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка;
• осигуряване на удобно използване на нашата уебстраница/приложение;
• оценяване на системната сигурност и стабилност.


Ако в браузъра Ви или в операционната система или в други настройки на Вашето устройство сте приели да има геолокализация, ние използваме тази функция, за да Ви предложим индивидуални услуги, отнасящи се до точното място, в което се намирате (напр. местонахождение на най-близкия филиал). Данните за точното Ви място, в което си намирате, ние обработваме изключително само за тази функция.
Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Обоснованият ни интерес е обусловен от изброените цели по-горе за обработването на данни.

Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Данните се съхраняват за съответните срокове, които може да се проверят за всяка една „бисквитка“ в т.8 , като след изтичане на срока автоматично се изтриват. Веднага след като Вие завършите ползването на нашата уеб страница, данните, отнасящи се до геолокализацията, се изтриват.


3. Контактен формуляр/ имейл контакт/ телефонни обаждания/ анкетиране на клиенти

Цели на обработване на данните/ правно основание:
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние разбира се третираме като поверителни. Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница.
Ако Вие участвате в някои наши клиентски проучвания, то това става на чисто доброволна основа. При тези анонимни допитвания не се съхраняват никакви сведения, които биха могли да се свържат с конкретни участници. Запазва се само датата и точното време на участието Ви. Всички лични сведения, които давате в отговор на нашите въпроси, се приемат като доброволно дадени сведения и се съхраняват според изискванията на GDPR. Молим Ви да не посочвате в полета, в които вписвате свободен текст, конкретни имена или подобни, което би позволило да се направи извод за Вашата идентификация или идентификация на други лица. При заявено съгласие в рамките на клиентското проучване правното основание за обработването на данни, базиращото се върху съгласието, е член 6 алинея 1 буква a) от GDPR. Ако в рамките на клиентското проучване сте декларирали някакви съгласия, Вие имате възможност да ги оттеглите по всяко време за в бъдеще. Подробностите по тези въпроси са уредени в специалните принципи за защита на данните в съответното проучване.


Получатели/ Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. По изключение данните се обработват от администратори на лични данни по наша поръчка. Те се подбират внимателно, допълнително се проверяват от нас, и се задължават със сключване на договор съгласно член 28 от GDPR.
По-нататък може да се наложи да предадем части от запитванията Ви на наши договорни партньори (напр. доставчици, в случай на запитвания за конкретни продукти) за обработване на Вашето запитване. В тези случаи запитването предварително се анонимизира, така че трето лице да не може да Ви идентифицира. Ако в отделните случаи се наложи предаването на личните Ви данни на трети страни, ние предварително ще Ви информираме за това, за да получим Вашето съгласие.
Резултатите от клиентските ни проучвания по принцип се използват изключително за вътрешни анализи. Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. Ние не предаваме лични данни на трети лица, ако не сте ни дали за това изричното си съгласие.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Всички лични сведения, които ни предавате при своите запитвания (съвети, препоръки, похвали или критики) през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след подадения окончателен отговор. От опита си установихме, че като правило след 90 дни за нашите отговори не пристигат повече допълнителни въпроси.


4. Игри с награди
Цели на обработване на данните/правно основание:
На нашата интернет страница, чрез нашия
електронен бюлетин, Фейсбук или Интаграм профил, Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди. Ако в специалните принципи за защита на данните на съответната игра не е определено друго или ако Вие не сте ни дали разширеното си изрично съгласие, тогава личните данни, предоставени ни от Вас за участието в игра, се използват изключително само за процеса на играта (напр. определяне на победител, уведомяване на победител, изпращане на награда). За правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди служи принципно член 6 алинея 1 буква б) от GDPR. Когато в процеса на игрите с награди Вие давате декларация за съгласие, тогава обработването на данни, базиращо се на съгласието, се ръководи от член 6 алинея 1 буква a) от GDPR. Ако сте декларирали съгласия в процеса на играта с награди, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите тези съгласия за в бъдеще. Подробностите по тези въпроси са уредени в специалните принципи на защита на данните в съответната игра с награди.

Получатели/Категории на получатели:
Предаването на данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо за процеса на играта (напр. изпращане на награда чрез фирма по логистика). Предаването на данни за други цели освен посочените ние категорично изключваме.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участници се изтриват. Данните за победителите се съхраняват при веществени награди за срок, през който се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриването на дефект.

5. Обработване на данни за рекламни цели
Цели на обработването на данните/правно основание:
С Ваше съгласие ние наблюдаваме и анализираме поведението Ви като потребители като реакция на проявите ни в интернет и на изпращаните от нас нюзлетъри. При оценяване на потребителското поведение се установява по-специално, какви раздели Вие предимно разглеждате. Въз основа на тази информация ние изготвяме персонализирани потребителски профили, ориентирани към Вашата личност и/или имейл адреса, за да може евентуалното рекламно послание от „
ЦБААД във формата на нюзлетърнюзлетър (съобщенията съдържащи новини и рекламна информация), рекламни вставки на място и печатна реклама по-добре да се пригоди към личните Ви интереси, както и за да подобрим нашите рекламни предложения.
Правно основание за описаното по-горе обработване на данни е член 6 алинея 1 буква е) от GDPR или съответно при наличие на съответното съгласие - член 6 алинея 1 буква a) от GDPR. Обработването на съществуващата клиентска база за собствени рекламни цели респективно за рекламни цели на трети лица трябва да се приема като обоснован интерес.

Право на възражение
Вие можете по всяко време безплатно да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за посочените по-горе цели отделно за всеки комуникационен канал с действие за в бъдеще. За това е достатъчно да изпратите имейл или писмо като използвате контактните данни посочени в точка 12.

Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
В случай че оттеглите съгласието си за отделни рекламни мероприятия или възразявате срещу определени рекламни прояви, тогава данните Ви от съответните (имейл) дистрибутори ще бъдат изтрити.
Ако направите възражение, съответният контактен адрес ще бъде блокиран за по-нататъшно рекламно обработване на данни. Обръщаме Ви внимание, че в някои случаи след получаване на Вашето възражение по изключение временно могат да продължат да се изпращат рекламни материали. Това е обусловено технически от необходимото време за адаптиране на рекламните обяви и не означава, че сме пренебрегнали Вашето възражение. Благодарим Ви за разбирането.

6. Изпращане на нюзлетъри/ електронен бюлетин
Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница Ви предлагаме възможност да се абонирате за нашия нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация). Ако сте дали съгласието си с получаването на нашия бюлетин, ние ще използваме вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращане на (по възможност индивидуална) информация за продукти, акции, игри с награди и новини
за нас, а също така за проучването, дали клиентите ни са доволни. Ние съхраняваме и обработваме тези данни с цел изпращане на бюлетини. След направена поръчка Ви предоставяме възможността да дадете своята оценка за покупката.
Съдържанието на нюзлетъра обхваща акции (предложения, намаления, игри с награди и др.), а също така стоки и услуги, предлагани във филиалите на „
ЦБААД.
С Вашето съгласие ние определяме и оценяваме потребителското Ви поведение на присъединените към
www.cbabg.com уеб страницa, както и в бюлетините, издавани от нас. Оценяването на потребителското поведение обхваща по-специално информацията за това какви раздели предимно разглеждате на съответната уеб страница, какво бихте желали да представлява мобилното ни приложение, което е в процес на разработка, респективно на нюзлетъра и какви линкове там задействате. Въз основа на тази информация се изготвят персонализирани потребителски профили, ориентирани към Вашата личност и/или имейл адреса, за да може евентуалното рекламно послание във формата на нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация), рекламни вставки на място и печатна реклама по-добре да се пригоди към личните Ви интереси, както и за да се подобрят рекламните предложения.
За правно основание при обработването на данни в рамки на изпращаните нюзлетъри служи съгласието Ви по член 6 алинея 1 a) от GDPR.
Вие можете по всяко време да оттеглите за в бъдеще съгласието си за получаване на нюзлетър или за изготвяне на персонализиран потребителски профил. Линка за страницата за отписване ще намерите в края на всеки нюзлетър. Отписването води до изтриване на запазените потребителски данни.

7. Social Listening
Цели на обработването на данните/правно основание:
В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно чрез социалните мрежи, ние продължаваме да използваме опцията за т. нар. Social Listening, за да добием представа как се възприемат нашите продукти и услуги и да идентифицираме потенциал за подобрение. Публикациите в онлайн платформи (Facebook и др.) се оценяват според реда за търсене (например за нова продуктова линия). Ще бъдат разглеждани само онези публикации, които са били предоставени свободно от вас на неограничена публика.
Обхватът на събраните данни се определя преди всичко от вида и съдържанието на съответната публикация; така напр. публикуване в текстова форма или качен файл с изображение може да бъде обрабоено от нас. В отделни случаи използваният User-ID може да е също от значение, ако
СВА иска да предложи помощ при някакви проблеми. В някои случаи получаваме и информация от съответните оператори на платформи за обхватът на съответните публикации.
Правно основание за обработването на лични данни в рамките на Social Listening е чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR, защото имаме легитимен интерес да идентифицираме всякакви несъответствия в нашите продукти и услуги сред изказвания, споделени в публичното пространство, и да реагираме подходящо на тях.

Получатели/ категории на получатели:
При извършване на Social Listening горепосочените данни също се обработват от наше име от обработващи лични данни от областта на маркетинга.

Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Релевантните данни няма да бъдат обработвани от СВА дългосрочно, а се анализират само по отношение на потенциално необходимите контрамерки.

 

8.1. Използване на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението

Администратор на лични данни и цели за обработването/правни основания:
Ние от „ЦБА“ АД, бул. „Народни будители“ 2, гр. Варна, България използваме на всички домейни и поддомейни на www.cbabg.com, в качеството ни на администратор на лични данни, така наречените „Бисквитки“ и подобни техники за обработка на данни за потреблението.

Като част от използването на така наречения Facebook пиксел, бисквитките се задават на нашия уебсайт с Ваше съгласие. В допълнение към нас, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (Facebook) носи съвместна отговорност за обработката на данните, свързани с пиксела в съответствие с член 26 GDPR. Пикселът събира данни за Вашето използване на нашия уебсайт и ги сравнява с данни от Facebook, за да Ви покаже реклама, съобразена с Вас на уебсайта на Facebook. Facebook също така използва данните за свои собствени рекламни цели, както и за рекламни цели на трети лица в съответствие с политиката за поверителност на Facebook. Там ще намерите и допълнителна информация за това как можете да упражнявате правата си пред Facebook като субект на данни по отношение на Вашите данни, обработвани от Facebook.
Също така изпозваме услугата за предоставяне на персонализирани реклами „Google Remarketing“ чрез „Floodlight tag“. При изпълнението на услугата, съвместно с нас, отговорност за защитата на личните данни в съответствие с чл. 26 GDPR носи Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047) със седалище и адрес на управление 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (Google). „Google Remarketing“ събира данни за Вашето използване на нашия уебсайт и ги сравнява с данни от търсачката на Google, за да Ви покаже реклама, съобразена с Вашите предпочитания. В случай че желаете да откажете използването на проследяващи технологии за персонализирана реклама от Google, можете да го направите от този
линк.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното Ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), Когато посещавате нашите уебсайтове. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното ви устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. Информацията се съхранява в бисквитката, което води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че веднага разбираме за Вашата идентичност.
В зависимост от категорията на бисквитката или на другите технологии за обработване на данни за потреблението, използването на бисквитки и други технологии служи за следните цели:

Технически необходими:
Това са бисквитки и подобни методи, без които не можете да използвате нашите услуги (например, за да се покажат правилно нашите уебсайтове/ необходимите функции).

Комфорт:
Използвайки тези техники, можем да вземем предвид Вашите действителни или предполагаеми предпочитания за удобно използване на нашия уебсайт. Например въз основа на Вашите настройки можем да покажем нашия уебсайт на подходящ за Вас език. Освен това избягваме да показваме оферти, които може да не са налични във Вашия регион.

Статистика:
Тези техники ни позволяват да съставим анонимни статистически данни за използването на нашите услуги с цел да ги проектираме според нуждите. Това ни дава възможност да определим, например, как да адаптираме още по-добре нашия уебсайт към навиците на потребителите.

Маркетинг:
Това ни дава възможност да ви покажем подходящо рекламно съдържание въз основа на анализа на Вашето поведение. Вашето потребителско поведение може също да се проследява чрез различни уебсайтове, браузъри или крайни устройства, като се използва потребителски идентификатор (уникален идентификатор).

Като част от използването на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, се обработват следните видове лични данни, в зависимост от целта:

Технически необходими
Въведедени данни от потребителя за запазване на записи в множество подстраници (напр. Избор на предпочитания магазин в търсачката на магазини на СВА);
Събития, свързани със сигурността (напр. Сигурност при сърфиране за посетители чрез предотвратяване на фалшифициране на заявките в сайта
Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (например възпроизвеждане на (продуктови) видеоклипове, избрани от потребителя).

Комфорт:
Настройки на потребителския интерфейс, които не са свързанr с постоянен идентификатор (напр. Активен избор на език или специфичен дисплей на заявки за търсене или картите в търсачката на магазини).

Статистика:
Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашия уебсайт. Те включват по-специално:
тип / версия на браузъра, използвана операционна система,
референтен URL адрес (страницата, посетена преди това),
име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес),
време на заявка на сървъра, индивидуален потребителски номер и
Задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).
IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
Ние комбинираме идентификационния потребителски номер с други Ваши данни (напр. Име, имейл адрес и т.н.) с вашето изрично съгласие. Въз основа на самия потребителски идентификатор не можем да правим никакви заключения за Вас лично.

Маркетинг
Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на Нашия уебсайт. Те включват по-специално:
IP адрес, индивидуален идентификационен потребителски номер;
потенциални продуктови
интереси, задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).
IP адресите се анонимизират редовно, така че свързване с Вашата личност е напълно изключено.

Ние комбинираме идентификационния потребителски номер с други Ваши данни (напр. Име, имейл адрес и т.н.) с Вашето изрично съгласие. Въз основа на самия потребителски идентификатор не можем да правим никакви заключения лично за Вас. Споделяме потрбителския идентификационния номер и свързаните с него профили за използване с трети страни, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи.
Правното основание за използването на бисквитки и сходни технологии за комфорт, статискика и маркетинг е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR. Правното основание за използването на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) GDPR, т.е. ние обработваме вашите данни въз основа на законния ни интерес да можем да показваме уебсайта по напълно функционален начин.
Можете да оттеглите / коригирате съгласието си на всички оторизирани от Вас (т.е. в допълнение към нас също към "ЦБА“ АД) по всяко време с ефект за в бъдеще, без да се засяга законността на обработката въз основа на съгласието до отмяната. Кликнете тук и направете своя избор. С премахването на съответните отметки можете лесно да оттеглите съгласието си за съответните цели на обработка.

Получатели/ Категории получатели:
В контекста на обработка на данни с помощта на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, можем да използваме специализирани доставчици на услуги, по-специално от областта на онлайн маркетинга. Те обработват вашите данни от наше име като обработващи, биват внимателно подбрани и са задължени по договор в съответствие с член 28 GDPR. Всички компании, посочени като доставчици в нашата политика за бисквитки, освен ако не са посочени като (съвместни) администратории в началото на този раздел, действат като обработващи за нас.
В контекста на обработка на данни с помощта на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, можем да използваме специализирани доставчици на услуги, по-специално от областта на онлайн маркетинга. Те обработват вашите данни от наше име като обработващи, биват внимателно подбрани и са задължени по договор в съответствие с член 28 GDPR. Всички компании, посочени като доставчици в нашата политика за бисквитки, освен ако не са посочени като (съвместни) администратории в началото на този раздел, действат като обработващи за нас.
Ако бъдат обхванати от Вашето съгласие, Вашите данни, както е описано по-горе, ще бъдат събирани от "ЦБА“ АД като отделен или съвместен администратор на лични данни. Ако сте дали съгласие за обработка за маркетингови цели, ние ще споделим Вашия потребителски идентификационнен номер и свързаните с него потребителски профили с трети страни чрез доставчиците на рекламни мрежи.
Срок за съхранение/ Критерии за определяне срока за съхранение:
Периодът за съхранение на бисквитките може да бъде намерен в нашата политика за бисквитки. Ако в колоната „валидност“ е посочено „Постоянно“ или „persistent“, бисквитката се запазва за постоянно, докато съответното съгласие не бъде оттеглено.

8.2 Google Analytics (Google Анализ)

Цели на обработването на данните/правно основание:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от GDPR услуга за пригоденото към нашите нужди организиране и постоянно оптимизиране на нашите уебсайтове ние използваме Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc. („Google“). Легитимният ни интерес от тази услуга произлиза от описаните цели. В тази връзка се изготвят псевдонимизирани потребителски профили и се използват „бисквитки”. „Бисквитка” създава следната информация за използването на тази уеб страница:
• тип/-версия на браузъра;
• използвана операционна система;
• Referrer URL (предишна посетена страница);
• Hostname на устройството (IP адрес);
• часово време на заявката към сървъра.

Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтовете и за да се предоставят други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет, с цел пазарно проучване и организиране на тези интернет страници според необходимостта. IP адреси се анонимизират, така че свързването им с определен адресат е невъзможно (така наречената опция IP Masking).
Вие можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” посредством съответни настройки на софтуера на Вашия браузър; но искаме да Ви обърнем внимание, че в този случай вероятно не всички функции на тази уеб страница ще могат да бъдат използвани в пълния им обем. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данни (вкл. Вашия IP адрес), създадени от „бисквитките” и отнасящи се до използваната от Вас уебстраница, както и обработването на тези данни от Google, ако из
теглите и инсталирате добавки 
за браузъра Browser-Add-on. Алтернативно към Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни терминални устройства, Вие можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics като се отпишете. По този начин се създава Opt-Out-„бисквитка” („бисквитка” за отказ), която спира бъдещето събиране на вашите данни при посещение на тази уеб страница. Opt-Out-„бисквитката” има действие само в този браузър и само за нашата уеб страница и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете „бисквитки” в този браузър, ще се наложи наново да се създава Opt-Out-„бисквитката”. Допълнителна информация относно защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб-страница на Google Analytics.

Получатели/ Категории на получатели:
Създадената в „бисквитките” информация се изпраща към сървъра на Google в САЩ и там се съхранява. В никакъв случай Вашият IP адрес не се обединява с другите данни на Google. При необходимост тази информация се изпраща на трети лица, доколкото това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни въз основа на възложената им поръчка.

Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След анонимизиране на IP адреса не може да се направи връзка с вашата личност. Статистически обработените данни след 26 месеца  се изтриват в Google Analytics. В отчети, изготвени на базата на Google Analytics, не съществува повече никаква връзка с конкретна личност, за която данните се отнасят.

8.3 Таргетиране  на място и оптимизация на уеб страници

Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница с „бисквитките” се събира и оценява информация по оптимизация на нашите уеб страници и показаните на тях рекламни вставки. С това на първо място трябва да се гарантира, че изхождайки от предишното Ви потребителско поведение, на терминалните вВи устройства се показва реклама, която е ориентирана само към действителните или предполагаемите Ви интереси. Информацията, обработвана за тези цели, съдържа например сведения за това, към какви наши продукти сте проявили интерес. Правно основание за тази обработка на данни е член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Оптимизацията на нашите уеб страници за по-добро обслужване на клиенти и избягване на неинтересни за вас реклами отговаря както на Вашия, така и на нашия интерес. Събирането и анализирането на данни става изключително само псевдонимизирано и не ни позволява да Ви идентифицираме. По-специално информацията, съдържаща лични данни, не се свързва с Вас.

Получатели/Категории на получатели:
Получатели на данни – това са отбелязаните по-горе доставчици на услуги, които обработват Вашите данни въз основа на договор с чисто определена цел според нашите указания.

Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Използваните тук „бисквитки” и съдържащата се в тях информация се съхранява съгласно разпоредбите относно „бисквитки“ и при направено възражение веднага се заличават.

8.4 Ретаргетинг (ReTargeting)

Цели на обработването на данните/правно основание:
Освен всичко друго ние използваме ретаргетинг технологии на различни доставчици. Това ни позволява да направим нашето онлайн предложение по-интересно и пригодено към вашите нужди. За тази цел се създава „бисквитка”, с помощта на която се събират данни за вашите интереси, като се използват псевдоними. При това за маркетингови цели в анонимизирана форма се събира информация за вашите търсения, която се запаметява в текстови файлове на „бисквитките” на Вашия компютър и се анализира с помощта на алгоритъм. След това целенасочените продуктови препоръки във вид на интересни за Вас персонализирани рекламни банери за нашите продукти могат да се покажат на уеб страниците на нашите партньори. В никакъв случай тези данни не могат да се използват за личното идентифициране на посетители на тази уеб страница. Не се обработват никакви непосредствено отнасящи се до личността данни и никакви потребителски профили не се обединяват с личните данни. Обработването на тези данни се ръководи от член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. С използването на мерките по ретаргетинг ние искаме да гарантираме, че на Вашите устройства се извежда само реклама, ориентирана към действителните или предполагаемите Ви интереси. Както за Вашия, така и за нашия интерес е по-добре да не ви досаждаме с неинтересни за вас рекламни вставки.
В случай че вие въпреки всичко не желаете да получавате повече персонализирани рекламни банери на СВА, Вие можете да направите възражение срещу събирането и съхраняването на тези данни за в бъдеще по следния начин:

С кликване върху показания във всеки рекламен банер бутон (напр. "i") Вие попадате на съответната уеб страница на доставчика на тази услуга. Там още веднъж Ви се обяснява систематика на ретаргетинг - технологията и се предлага възможността за отписване/отказ ("Opt-out").

Ако се отпишете от даден доставчик, във Вашия компютър се съхранява така наречената „бисквитка” за отказ ("Opt-out"-Cookie), която предотвратява показване на рекламни банери на съответния доставчик за в бъдеще. Имайте предвид, че отписването може да стане само от Вашия компютър и съответните „бисквитки” за отказ не бива да се изтриват от Вашия компютър.
• Алтернативно Вие можете да са възползвате от възможностите за възражение, описани в точка 8.6 на тези разпоредби за защита на данните.
Получатели/Категории на получатели:
На нашата уеб страница ние използваме ретаргетинг – технологии от различни доставчици, които обработват посочените по-горе данни в рамките на ретаргетинга.

 8.5 Онлайн реклама, базирана върху интереси
За да гарантираме, че Ви показваме само такава реклама, която има значение за Вас, ние чисто псевдонимизирано анализираме потребителското Ви поведение на нашата уеб страница с помощта на „бисквитки”. По този начин ние имаме възможност да установим интересите Ви по отношение на нашите продукти и услуги. За тази цел с помощта на цитираните в точка 8 доставчици ние определяме какви продукти сте разгледали на нашата уеб страница.
За да спрете описаното в точка 5 оценяване на потребителското Ви поведение, Вие може да използвате изброените там възможности за подаване на възражение.

8.6 Възможност за възражение/отказ Opt-Out
Чрез съответна настройка на „бисквитките” Вие можете да спрете действието на обяснените в точка 8.3 и 8.4 таргетинг технологии във Вашия браузър. Наред с това Вие имате възможност да спрете базираната върху интереса персонализирана реклама с помощта на така нар.Мениджър на преференции или активиране на описаните в точка 8.5 „бисквитки” за отказ.

9. Предаване на получатели в трета държава
Ако предаваме данни на получатели в трета държава (седалище извън Европейското икономическо пространство), можете да разберете това в информацията за получателите / категориите получатели в описанието на съответната обработка на данни. Европейската комисия удостоверява, че някои трети държави имат стандарт за защита на данните, който е сравним с нивото в Европейското икономическо пространство чрез така наречените решения за адекватност. Списък с тези държави може да бъде намерен на адрес http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Ако в дадена държава няма сравним стандарт за защита на данните, ние гарантираме, че защитата на данните е адекватно осигурена с други мерки. Това е възможно напр. относно задължителни фирмени разпоредби, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификати или признати кодекси за поведение. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (раздел 12), ако искате да получите повече информация за това.
 
10. Вашите права като субект на данни
 
10.1 Общ поглед
Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:
• право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от GDPR;
• право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно член 16 от GDPR;
• право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от GDPR;
• право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от GDPR;
• право на преносимост на данните съгласно член 20 от GDPR;

 
10.2 Право на информация съгласно член 15 от GDPR
Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от GDPR при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:
• цели, за които се обработват личните данни;
• категории на личните данни, които се обработват;
• получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат разкрити личните данни, които Ви засягат;
• планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични данни или, ако не може да се посочат конкретни цифри, да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване;
• съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;
• съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган;
• цялата налична информация за произхода на данни, ако личните данни се събират не от засегнатото лице;
• съществуване на автоматизирано търсене на решения включително профилиране съгласно член 22 алинея 1 и 4 от GDPR и – поне в тези случаи – убедителна информация за включената логика, както и за обхвата и желаните последици на подобно обработване за засегнатото лице.
Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от GDPR да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

 
10.3 Право на корекция съгласно член 16 от GDPR
Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.
 
10.4 Право на изтриване съгласно член 17 GDPR
Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:
• Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от GDPR, и няма друго правно основание за обработката;
• Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от GDPR възражение срещу обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от GDPR няма други първостепенно по-обосновани причини за обработване;
• Личните данни са били обработвани неправомерно;
• Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение;
• Личните данни са били събирани по отношение на предложените услуги на информационното дружество съгласно член 8 алинея 1 от GDPR.
В случай че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от тях да изтрият всички линкове, касаещи тези лични данни, или копия или реплики на тези лични данни.

10.5 Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от GDPR
Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:
• правилността на личните данни се оспорва от Вас;
• обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи използването на личните данни;
• администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции;
• Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от GDPR, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат преимущество пред причините на засегнатото лице.

 
10.6 Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от GDPR
Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако
• обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от GDPR и
• обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии.
При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

 
10.7 Право на възражение съгласно член 21 от GDPR
В съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от GDPR срещу обработването на данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала за Вас.
Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Различно от особеното право за възражения, насочено към обработването на данни за рекламни цели (виж горе по-специално точка 5 и 8.6), съгласно GDPR ние сме задължени да удовлетворим едно подобно общо възражение само, ако Вие ни посочите за това причини от първостепенно значение, напр. евентуална опасност за живота и здравето Ви. Освен това съществува възможност да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или към длъжностно лице позащита на данните на “ЦБА“ АД.

11. Контактни лица
 
11.1 Контактни лица при въпроси или при упражняване на правата Ви за защита на данните
Ако имате въпроси относно нашата уеб страница www.cbabg.com или пък във връзка с упражняването на правата ви, засягащи обработването на вашите данни (права, касаещи защита на данните) Вие може да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти: varnacba@gmail.com

 
11.2 Контактни лица при въпроси, касаещи защита на данните
Ако имате допълнителни въпроси, отнасящи се до обработването на Вашите данни, Вие може да се обърнете към длъжностно лице по защита на данните.
 
11.3 Право на обжалване пред надзорния орган по защита на данните
Освен всичко друго Вие по всяко време имате право на обжалване пред Комисия за защита на личните данните.

12. Име и контактни данни на администратора на лични данни, както и на длъжностното лице по защита на данните

Настоящите разпоредби относно защита на данните се прилагат за обработването на данни от “ЦБА“ АД, бул. „Народни будители“ 2, гр. Варна, България, и за уеб страница www.cbabg.com. С длъжностното лице по защита на данните в“ЦБА“ АД може да се свържете на посочения по-горе адрес, на вниманието на служителя по защита на данните респективно на адреса на ел. поща varnacba@gmail.com.
 

 
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти