„Обратно на училище“ с награди от СВА!

Играта приключи, ето и имената на печелившите участници:

 
НАГРАДА   ИМЕНА НА УЧАСТНИК
3 бр. Таблет - Samsung SM-X205 Galaxy Tab A8 LTE 10.5" 1 Бела Тончева Косева
2 Миглена Петрова Петрова
3 Веселина Петрова Стоянова
     
24 бр. Слушалки - TRUST Primo Touch Bluetooth Earphones 1 Борислава Иванова Вълчева
2 Красимира Димитрова Петрова
3 Виолета Петрова Димитрова
4 Георги Пламенов Петров
5 Сабие Салихова Бикова
6 Вайде Салихова Бикова
7 Маргарита Димитрова Иванова
8 Гергана Иванова Георгиева
9 Ивелина Красимирова Димитрова
10 Диана Цветанова Ангелова
11 Габриела Данчева Сиврийска
12 Диана Георгиева Андреева
13 Звезделина Георгиева Златева
14 Николета Живкова Вълчева
15 Михаил Йорданов Костадинов
16 Румяна Петкова Шаламанова
17 Николина Симеонова Върбанова
18 Венцислава Венцислава Панева
19 Габриела Иванова Костадинова
20 Димитър Иванов Иванов
21 Иван Георгиев Иванов
22 Валя М Тодорова
23 Искра Рачева Радева
24 Яна Стоянова Дянкова
     
24 бр. Кутия за храна - Tefal K3100312 1 Рукие Алишева Дерменджиева
2 Диана Димитрова Андрова
3 Ивелина Димитрова Генева
4 Виолета Крумова Върбанова
5 Илина Мирчева Георгиева
6 Женя Йорданова Лечева 
7 Бояна Веселинова Пенева
8 Михаела Севдалинова Атанасова
9 Милена Жекова Йорданова 
10 Михаела Панчева Кателиева 
11 Радослава Веселинова Минчева
12 ТАНЯ ДИМОВА ДРАГАНОВА
13 Милена Иванова Иванова
14 Теодора Юлиянова Стефанова
15 Росица Здравкова Диянова
16 Юлия Петрова Гоцева
17 Миглена Стоянова Богомилова
18 Екатерина Александър Николова
19 Екатерина Евгениева Георгиева
20 Лидия Гавазова Гавазова
21 Муса Мустафа Мустафа
22 Красимир Иванов Милев
23 Миглена Кръстева Георгиева
24 Севдалина Иванова Димитрова 

Ще се свържим с Вас по имейл,за да посочите супермаркета СВА, от който искате да получите своята награда!

 

Официални правила за участие в Играта "Обратно на училище с награди от СВА"


Oрганизатор на играта
Играта „Обратно на училище с награди от СВА“, наричана по-долу „Играта“, се организира от "ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители №2, ет.3, наричано по-долу „Организатор“.


1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на уебсайта www.cbabg.com

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила едностранно и в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта www.cbabg.com


Територия и период на провеждане на ИГРАТА „Обратно на училище с награди от СВА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Р. България.

2.2. Играта стартира на 01.09.2022 г. и ще продължи до 30.09.2022 г. включително, след което Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Играта.

Право на участие
3.1. Право на участие в Играта имат физически лица.

С участието си в Играта, участникът приема настоящите условия и правила за участие и потвърждава, че е навършил 18 - годишна възраст. Участие в Играта от името на трето лице не е допустимо.От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с "ЦБА" АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


Механизъм на Играта
4.1. Участието в играта не е обвързано с покупка. За да участва в играта, участникът трябва да направи снимка на дете на възраст над 5 години с прочетени/ прочетените книги през лятната ваканция и да я качи във формата за регистрация на уебсайта на магазини CBA www.cbabg.com, заедно с трите имена на участника, негов телефонен номер и e-mail за контакт в периода от 01.09.2022 до 30.09.2022г. включително.

4.2. С регистрацията си, участникът дава съгласие Организаторът да публикува снимката, която е качил, както и трите му имена на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com и/или на страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.


Награди

5.1. В периода на провеждане на играта ще бъдат раздадени на печелившите участници в Играта общо следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
3
бр. Таблет - Samsung SM-X205 Galaxy Tab A8 LTE 10.5"

24 бр. Слушалки - TRUST Primo Touch Bluetooth Earphones

24 бр. Кутия за храна - Tefal K3100312, CLIP&GO brunchbox rect. 1.2L TEF

Важно: Стойността на наградата Таблет Samsung SM-X205 Galaxy Tab A8 LTE 10.5" е над 100 без ДДС и подлежи на облагане по ЗДДФЛ. За останалите награди стойността на наградите е под 100 без ДДС и не подлежи на облагане по ЗДДФЛ.

На 03.10.2022 ще бъдат изтеглени 49 печеливши, от които 3 участника ще спечелят таблет, 24 участника ще спечелят слушалки и други 24 участника ще спечелят кутия за храна.

5.2. Печелившите участници ще получат наградите си от посочен магазин СВА, обявени на сайта ни www.cbabg.com или чрез куриер на посочен от тях адрес.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 14 дни след обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на начина и магазина за предаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com , изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нови печеливши измежду участниците в Играта.

5.3. Спечелилите участници ще бъдaт обявявани на уебсайта на супермаркети CBA www.cbabg.com на 03.10.2022г. до 17:00ч.


5.4. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 4.1. от Официалните правила;

- ако не се явят да получат Наградите в срок до 14 дни от датата на успешно осъществен контакт с тях от т. 5.2 .


Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA или уебсайта www.cbabg.com, невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Защита на личните данни

7.1. Данни на администратора на лични данни:

"ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни будители №2, ет.3 е отговорно за обработката на личните данни на участниците в Играта. „ЦБА“ АД е определило длъжностно лице за защита на личните данни, с което може да се установи контакт на: varnacba@gmail.com

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни /GDPR/.

7.3. Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „ЦБА“ АД изключително за нуждите на провеждането на Играта (напр. за регистрация в Играта, определяне на печелившите участници, уведомяване на печелившите участници, получаване на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.4. Следните лични данни ще бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за нуждите на провеждането на Играта: три имена, телефонен номер, имейл и други предоставени по желание от страна на регистриралите се участници. „ЦБА“ АД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпълнение на законови изисквания съгласно българското законодателство.

7.5. В едномесечен срок след приключване на Играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, ще бъдат заличени. Личните данни на спечелилите, необходими за деклариране на наградите, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

7.6. Включвайки се в Играта всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за целите и съобразно условията, посочени в настоящите правила.

С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗЛД. Надзорният орган в Р. България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/, електронна поща: kzld@cpdp.bg

7.7. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел регистрация в Играта, определяне и обявяване на спечелилия участник в Играта, получаването на Наградата, както и във връзка с изпълнение на законови изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.8. С включването в Играта, всеки участник приема трите му имена му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и www.cbabg.com с цел посочване на лицето като спечелило.

7.9. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на следния имейл адрес: varnacba@gmail.com. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти