Игра в СВА Балчик

Печеливш от 8-мо теглене, който печели хладилник Gorenje, модел NRK6191PS4
Калоян Янев 
Печеливши от 7-мо теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв - 07.04.2023 г

1. Величка Георгиева

2. Мария Георгиева

3. Фатма Алиш

4. Нина Филева

5. Станислав Тодоров

6. Ивелин Николов

7. Костадинка Недева

8. Живка Анещева
Печеливши от 6-то теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв - 31.03.2023 г

1. Зорница Тодорова

2. Димитричка Йовчева

3. Нели Тодорова

4. Георги Георгиев

5. Николай Иванов

6. Желю Иванов

7. Рамис Рамис

8. Катя Николова

Печеливши от 5-то теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв - 24.03.2023 г

1. Галя Христова

2. Павлин Христов

3. Мартин Иванов

4. Серджо Иванов

5. Калинка Михаелова

6. Камелия Димитрова

7. Лукреция Димитрова

8. Величка Георгиева

Печеливши от 4-то теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв - 17.03.2023 г

1. Перихан Демирева
2. Моньо Димов
3. Кристина Ганина
4. Жени Канаврова
5. Валентин Върбанов
6. Павлина Върбанова
7. Нели Тодорова
8.  Атанас Щерев

Печеливши от 3-то теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв -  10.03.2023 г:
1. Николай Липовански
2. Маргарита Енева
3. Минчо Стефанов
4. Диана Рафаилова
5. Тодор Бонев
6. Петър Файтонджиев
7. Виктория Стоянова
8. Надежда Георгиева

Печеливши от 2-ро теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв -  03.03.2023 г:

1. Севджихан Мамуд

2. Радка Тодорова

3. Снежана Жекова

4. Илияна Морянова

5. Урал Бекиров

6. Неджван Биролова

7. Тони Цветков

8. Фатма Алиш


Печеливши от 1-во теглене, които печелят ваучер за пазаруване на стойност 25 лв -  24.02.2023 г

1.Василка Великова

2.Татяна Енчева

3.Маргарита Енева

4.Сюер Кемал

5.Кристина Ганина

6.Жени Канаврова

7.Самуил Дебски

8.Катя Николова
Официални правила за участие в Играта "Пазарувай в СВА Балчик"


Oрганизатор на играта
Играта „Пазарувай в СВА Балчик“, наричана по-долу „Играта“, се организира от "ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2, ет.3, наричано по-долу „Организатор“.


1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на уебсайта www.cbabg.com

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила едностранно и в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта www.cbabg.com


Територия и период на провеждане на ИГРАТА Пазарувай в СВА Балчик
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Р. България.

2.2. Играта стартира на16.02.2023 г. и ще продължи до 12.04.2023 г., до 12:00 ч включително, след което Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Играта.

Право на участие
3.1. Право на участие в Играта имат физически лица.

С участието си в Играта, участникът приема настоящите условия и правила за участие и потвърждава, че е навършил 18 - годишна възраст. Участие в Играта от името на трето лице не е допустимо.От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с "ЦБА" АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


Механизъм на Играта
4.1. За да участва в играта, участникът трябва да направи покупка за минимум 25 лв. с ДДС в супермаркет CBA Балчик, намиращ се на адрес гр. Балчик, ул. Христо Ботев 24, в рамките на един касов бон за периода от 16.02 2023 г. до 12.04.2023 г. до 12:00 ч включително. С един касов бон на стойност над 25 лв. с ДДС участникът може да се участва само веднъж. На гърба на касовият бон да напише четливо трите си имена и телефон за контакт и да го пусне в обозначена кутия на играта.

4.2. Няма ограничение за броя участия на едно лице в Играта. Един и същ участник може да бъде изтеглен като печеливш повече от един път в случай, че е участвал с различни касови бонове, удостоверяващи покупки в супермаркет СВА Балчик в периода от 16.02.2023 г. до 12.04.2023 г. до 12:00 ч, включително.


Награди

5.1. В периода на провеждане на играта ще бъдат раздадени на печелившите участници в Играта общо следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
56 броя ваучери за пазаруване на хранителни продукти на стойност 25 лв.
1 брой хладилник Gorenje, модел NRK6191PS4

Стойността на наградите е под 100 без ДДС и не подлежи на облагане по ЗДДФЛ.

Тегленето ще се проведе в следния ред:

*1-во телене за 8 ваучера за пазаруване на 24.02.2023 г.
*2-ро телене за 8 ваучера за пазаруванена 03.03.2023 г.
*3-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 10.03.2023 г.
*4-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 17.03.2023 г.
*5-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 24.03.2023 г
*6-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 31.03.2023 г.
*7-мо телене за 8 ваучера за пазаруване на 07.04.2023 г
*8-мо теглене за хладилник Gorenje на 12.04.2023 г.

5.2. Печелившите участници ще получат наградите си в СВА Балчик, след като се свържем с тях по телефона, който да написали при регистриране за участие в играта.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 14 дни след обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на начина и магазина за предаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com , изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нови печеливши измежду участниците в Играта.

5.3. Спечелилите участници ще бъдaт обявявани на уебсайта на супермаркети CBA www.cbabg.com в деня на теглене на наградите в следния ред:

*1-во телене за 8 ваучера за пазаруване на 24.02.2023 г. до 18:00 ч
*2-ро телене за 8 ваучера за пазаруванена 03.03.2023 г. до 18:00 ч
*3-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 10.03.2023 г. до 18:00 ч
*4-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 17.03.2023 г. до 18:00 ч
*5-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 24.03.2023 г до 18:00 ч
*6-то телене за 8 ваучера за пазаруванена 31.03.2023 г. до 18:00 ч
*7-мо телене за 8 ваучера за пазаруване на 07.04.2023 г до 18:00 ч
*8-мо теглене за хладилник Gorenje на 12.04.2023 г. до 18:00 ч


5.4. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 4.1. от Официалните правила;

- ако не се явят да получат Наградите в срок до 14 дни от датата на успешно осъществен контакт с тях от т. 5.2 .


Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уебсайта www.cbabg.com, невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Защита на личните данни

7.1. Данни на администратора на лични данни:

"ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни будители 2, ет.3 е отговорно за обработката на личните данни на участниците в Играта. „ЦБА“ АД е определило длъжностно лице за защита на личните данни, с което може да се установи контакт на: varnacba@gmail.com

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни /GDPR/.

7.3. Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „ЦБА“ АД изключително за нуждите на провеждането на Играта (напр. за регистрация в Играта, определяне на печелившите участници, уведомяване на печелившите участници, получаване на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.4. Следните лични данни ще бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за нуждите на провеждането на Играта: три имена, телефонен номер, имейл и други предоставени по желание от страна на регистриралите се участници. „ЦБА“ АД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпълнение на законови изисквания съгласно българското законодателство.

7.5. В едномесечен срок след приключване на Играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, ще бъдат заличени. Личните данни на спечелилите, необходими за деклариране на наградите, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

7.6. Включвайки се в Играта всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за целите и съобразно условията, посочени в настоящите правила.

С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗЛД. Надзорният орган в Р. България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/, електронна поща: kzld@cpdp.bg

7.7. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел регистрация в Играта, определяне и обявяване на спечелилия участник в Играта, получаването на Наградата, както и във връзка с изпълнение на законови изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.8. С включването в Играта, всеки участник приема трите му имена му да бъдат публикувани на официалния сайт на верига супермаркети СВА  www.cbabg.com с цел посочване на лицето като спечелило.

7.9. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на следния имейл адрес: varnacba@gmail.com. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти