Участвай в играта на Супермаркет CBA и Златна Добруджа и спечели 1 от 100 уникални, ръчно изработени детски ранички „мече панда“!

Купи в супермаркет CBA крекери или шоко топчета за 3 лв., регистрирай онлайн своя касов бон и може да спечелиш ръчно изработена детска раничка от Marti`s Heaven.

savimex

С официалните правила на играта можеш да се запознаеш по-долу:
Официални правила за участие в Играта на „Златна Добруджа“
Раздел I ,Общи разпоредби
Тази игра се организира от „ЦБА“ АД и „САВИМЕКС“ ЕООД.
Период на промоцията: от 26.10.2017г.до 26.11.2017г. като Организаторът си запазва правото да удължи периода.
Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/продукти с марката Златна Добруджа, предлагани от Организатора.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и само в магазинната мрежа на „ЦБА“ АД. Отворена е за участие на всички пълнолетни дееспособни физически или юридически лица, закупили продукти на Златна Добруджа в промоционалния период и можещи да удостоверят това с касов бон.
Участвайки в тази Игра, участниците се ангажират с тези официални правила на играта и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.
Раздел II, Механизъм на Играта
За да участва в играта, участникът трябва да закупи продукт или продукти Златна Добруджа по избор на стойност най-малко 3лв. с ДДС в периода от 26.10.2017г.до 26.11.2017г. Номерът на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се въведе във формата за регистрация на уебсайта на магазини СВА www.cbabg.com, заедно с имена, адрес на магазина, от който е пазарувал, имейл и телефон на участника.
С регистрацията си участникът дава съгласие Организаторът да публикува името му на адрес   www.cbabg.com в случай, че бъде изтеглен като печеливш.
Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора направената покупка и правото му на участие.
Продукти, участващи в промоцията: Крекери и шоко топчета с марка Златна Добруджа, на Савимекс ЕООД
Раздел III, Правила за игра
Купи продукт или продукти Златна Добруджа по избор на обща стойност минимум 3лв с ДДС.
Влез на www.cbabg.com и въведи във формата за регистрация уникалния номер на касовия бон, номер на каса, дата на касов бон заедно с имената, адрес на магазина, от който си пазарувал, имейла и телефона си.
Запази касовия бон от покупката до приключване на играта/получаване на наградата, за да удостовериш направената покупка, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени до 5 работни дни след приключване срока на промоцията/играта. Имената им ще бъдат обявени на адрес www.cbabg.com
Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, изпълнили условието за покупка на продукт или продукти с марка Златна Добруджа с минимална стойност 3лв. с ДДС в периода на промоцията.
Раздел IV, Награди
Всеки печеливш получава 1 брой от следните награди:
100 бр. Ръчно изработени раници от Marti’s Heaven
Начин на получаване на наградите:
Всички награди ще бъдат получени на адреса на магазина от верига СВА, в който е направена покупката на продукт с минимална стойност 3лв.с ДДС и който е посочен от участника при регистрация в играта. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците.
Други
Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес www.cbabg.com  за целия период на промоцията. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на уебсайта на СВА на адрес: www.cbabg.com. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
С регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.
С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:
– целта и средствата на обработка на личните данни;A7
– доброволния характер на предоставянето на данните;
– правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни
– с правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг
Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции на потребители след изтичането на срока на Играта. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища.