ariana eko

 

Официални правила на играта „БЪДИ ЗЕЛЕН“ с Ариана

 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“)
1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по долу правила на Играта.
2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cbabg.com

3. С участието си в Играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Промоцията се организира и провежда на територията на България от „ЦБА“ АД (наричан „Организатор“ по-долу), със седалищеи адрес на управление гр.Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни Будители 2, ет.3, ЕИН:BG202420609, представлявано от Мартин Кондов, като част от Търговската мрежа СВА.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес  www.cbabg.com

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.

3.2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЦБА” АД, както и членовете на семействата им.

2.3. Участието в Играта не изисква закупуване на продукт или услуга.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Промоцията започва в 12:00 часа на 11.08.2017 г. и приключва в 12:00 часа на 07.09.2017г.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в промоцията, са общо 32 комплекта от 7 градински инструмента + чанта и 100 стека бира Ариана кен 500 мл.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За да се участвате в Играта, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:

  1. Посетете супермаркет СВА, който се намира в:

– СВА Трошево 1 – гр. Варна, ЖК „Трошево“ ,ул.Радост 7

– СВА Галата – гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов

– СВА Аспарухово – гр.Варна, кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

– СВА Чайка парк – гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

– СВА Базар Левски – гр.Варна, бул. В.Левски №35

– СВА Тракия – гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

– СВА Владиславово 2 – гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш

– СВА Зелени камъни – гр. Варна ЖК. Младост бл.39 – ниско тяло

– СВА Балчик – гр.Балчик, ул.Христо Ботев 24

– СВА Девня – гр.Девня бул. Съединение 109

– СВА Тутракан – гр. Тутракан, ул. Родина 1

– СВА Свобода – гр. София, район Надежда, Ж.К.Свобода, бул. Ген. Никола Жеков до бл.12

– СВА Люлин – гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15

– СВА Градски Хали – гр. Габрово, ул.“Радецка“18

– СВА Дряново – гр.Дряново, ул.“Бачо Киро“ №32

– СВА Пазара – гр. Велико Търново, ул. България №1

– СВА Търговски парк – гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ №17

– СВА Магро – гр. Велико Търново ул. Васил Левски 15

– СВА Здравец – гр. Русе, кв. „Здравец Изток“ , бул. „Липник“ № 88

– СВА Градски хали – гр. Русе, ул. Александровска 93

  1. Направете си снимка до промо кът  Ариана.
  2. Посетете фейсбукстраницата https://www.facebook.com/SupermarketCBA
  3. Качете снимката си като коментар под специалния фейсбук пост
  4. Запознайте се с Официални правила на Играта, публикувани на сайта ни
  5. Качете, направената в супермаркет СВА снимка, като спазите следното:

НЕ препоръчваме да се качват:

Снимки, които накърняват нечии авторски права

Снимки, които провокират незаконни действия

Снимки на расистка или етнически обидна тематика

Всеки потребител може да качва максимум 1 снимкa еднократно. Снимките, които се качат при първо влизане в играта, остават фиксирани и бройката им не може да се променя.

Организаторът не носи отговорност за авторството на качените снимки на страницата на Супермаркет СВА. Фотографиите се публикуват директно от потребителите без намеса на Организатора. Организаторът си запазва правото да цензурира снимки с лошо качество, както и такива, които имат еротичен подтекст или подтикват към насилие.

6.2. С регистрацията си участникът участва в томболите и има право и възможност да спечели само 1 награда.

6.3. Определянето на печелившите ще бъде на случаен принцип на следните дати:

седмица 1: 11.08.2017– 17.08.2017 – теглене 18.08.2017г на 8 печеливши, които ще спечелят комплект от 7 градински инструмента + чанта  и 25 печеливши, които ще спечелят  стек бира Ариана кен 500 мл

седмица 2: 18.08.2017- 24.08.2017– теглене 25.08.2017г на 8 печеливши, които ще спечелят комплект от 7 градински инструмента + чанта  и 25 печеливши, които ще спечелят  стек бира Ариана кен 500 мл

седмица 3: 25.08.2017 -31.08.2017 – теглене 01.09.2017г на 8 печеливши, които ще спечелят комплект от 7 градински инструмента + чанта  и 25 печеливши, които ще спечелят  стек бира Ариана кен 500 мл

седмица 4: 01.09.2017 -07.09.2017 – теглене  08.09.2017г на 8 печеливши, които ще спечелят комплект от 7 градински инструмента + чанта  и 25 печеливши, които ще спечелят  стек бира Ариана кен 500 мл

6.4. Всеки участник има право и възможност да спечели само една награда.

6.5. Спечелилите ще бъдат обявявани на фейсбук страницата https://www.facebook.com/SupermarketCBA и сайта на СВА http://cbabg.com/ в срок до 24 часа след провеждане на всяко теглене, описани в 6.3.

ЧАСТ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДА

7.1. Печелившите участници, ще бъдат информирани чрез съобщение във Фейсбук. В срок до  30 календарни дни след като са обявени и информирани чрез съобщение, печелившите участниците следва да посочат най-удобния за посещение супермаркет СВА, влизащ в управлението на „ЦБА“ АД, от който да получат наградата си.

7.3. Ако печелившите участници не отговорят в 30 дневен срок, губят правото да получи своята награда.

7.4. Наградите се предоставят на участници, които имат право на участие в Играта, само срещу представяне на лична карта. Наградата се получава лично или от надлежно упълномощено за това лице, което е навършило пълнолетие.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, каквито и да са смущения или технически проблеми, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не гарантира, че достъпът за участие в Играта ще бъде непрекъсваем и лишен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, и нямат паричен еквивалент, освен в изрично уредените в настоящите правила случаи.

ЧАСТ. 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица – негови изпълнители, по повод на Играта и следващи активации.

10.2. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска/ рекламна комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.

10.3. С участието си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Играта и в период до 1 година след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИК

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, недобросъвестност, нарушаване на добрите нрави, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на добрите нрави или на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

11.3. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.