Ела в СВА и може да спечелиш фотоапарат Nikon CoolPix L31 или електронен четец Trekstor Pyrus Mini!

Untitled-1

Печелившите, които спечелиха електронен четец Trekstor Pyrus Mini E-Book Reader Treckstor 4.3”, са:

Три имена град обект
1 Димитър Титев Варна СВА Аспарухово
2 Красимира Богданова Варна СВА Приморски
3 Марко Иванов Иванов Каварна СВА Каварна
4 Павел Павлов Варна СВА Зелени камъни
5 Теодора Иванова Варна СВА Младост
6 Тихомир Петров Варна СВА Железни врата
7 Христо Николаев Варна СВА Синчец

Печелившите, които спечелиха Фотоапарат Nikon CoolPix L31, са:

Три имена град обект
1 Айридин Алисеков Петров Тервел СВА Тервел
2 Сашо Юриев Христов Девня СВА Девня
3 Славчо Христов Петров Балчик СВА Балчик

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по долу правила на Играта.

2. Организаторите си запазват правото по всяко време да променят или допълват Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cbabg.com

3. С участието си в Играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на България от ЦБА АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни Будители 2, ет.3, ЕИН: BG202420609, представлявано от Мартин Кондов, като част от Търговската мрежа СВА

и

”Амперел” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 126, ет.7, вписано в търговския регистър с ЕИК: 831430207, представлявано от г-н Хараламбос Теодорос Танопулос – управител

(наричани „Организатори“ по-долу)

Организаторите си запазват правото да допълват или променят Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.cbabg.com.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Всеки участник може да спечели само една награда;

2. В Играта нямат право да участват служителите на СВА и Амперел, както и членове на техните семейства.

ПЕРИОД НА ИГРАТА: 11.06.2015 год. – 11.07.2015 год.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградите са:

  • 3 бр. Фотоапарати Nikon CoolPix L31 (сребрист цвят)
  • 7 бр. Електронни четци Trekstor Pyrus Mini E-Book Reader Treckstor 4.3” (черен цвят)

Наградата в Играта не може да бъде заменяна и няма паричен еквивалент.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всеки клиент закупил минимум 2 броя енергийна напитка „Блек“ в периода 11.06.2015 год. – 11.07.2015 год. може да се включи в играта. На гърба на касовият бон трябва да се напишат три имена и телефон за контакт и да се пусне в специалната кутия.

УВЕДОМЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 29.07.2015. в офиса на СВА – Варна, в присъствието на служители на Амперел и обявени във всички обекти СВА, както и на www.cbabg.com. Наградата се предоставя на участник, който има право да участва в Играта, срещу представяне на документ за самоличност. Наградите ще бъдат доставени до търговските обекти, от които са изтеглени печелившите участници, от където те ще могат да си ги получат.

ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

2. Организаторите не отговарят за качеството на наградите.

3. Организаторите не носят отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на куриера, извършващ доставката им, или когато адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, или получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в УВЕДОМЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ по-горе, или в случай , че печелившият не се е явил в посочения от него най-близък обект на СВА в рамките на 2 седмици от известяването за печеливш.

4.Организаторите не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организаторите.

5. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, в следствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

Всички награди са лични. След получаване на наградата спечелилият участник може да се договори да предостави наградата или нейното ползване на трето лице. Организаторите не носят отговорност за предоставянето на наградата на трети лица, което изцяло зависи от волята на спечелилия, както и за евентуални спорове между спечелилия и третото лице.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторите поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни да събират и обработват лични данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организаторите или трети лица – техни изпълнители, по повод на Играта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това на фейсбук страницата Супермаркет СВА , в случай че установят злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат компенсация на участниците.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между Организатори и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в Инициативата участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, могат да бъдат публикувани на фейсбук страницата Супермаркет СВА.