Уведомление относно обработване на личните данни на участниците в играта „CBA FIFA WORLDCUP 2018  Настоящото Уведомление относно обработване на личните данни на участниците в играта CBA FIFA WORLDCUP 2018 („Играта“) съставлява неразделна част от Официални правила на Играта. Всички дефинирани понятия, обозначени с главна буква, имат значението, посочено в Официалните правила, освен ако в това уведомление не е предвидено нещо друго. С това уведомление „ЦБА“ АД, регистрирано в търговския регистър под № 202420609, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2, телефон за контакт: 052463065 имейл за контакт: cbavarna@gmail.com („Организатор“), като администратор на лични данни, информира участниците в Играта („Участници“) относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Играта и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.  
  1. Кой е администраторът на данни?
Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) е Организаторът. Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. „ЦБА“ АД организира провеждането на Играта и обработва личните данни на Участниците във връзка с разпределянето и получаване на награди.  
  1. Какви лични данни обработваме и защо?
2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците: име, фамилия, имейл и телефон, които участниците въвеждат в регистрационната форма на сайта на Играта - www.cbabg.com. Основание за обработката на данните за регистрация е договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда Телевизор С цел получаване на награда Телевизор и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави пълно име и ЕГН. Съгласно чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на Голямата награда представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда Телевизор, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
  1. С кого споделяме лични данни?
Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно име и фамилия, ще бъдат публикувани на сайта на Играта (www.cbabg.com) . При спазване на изискванията на приложимото законодателство, лични данни на Участниците, събрани за целите на Играта, могат бъдат обработени от: - куриери с цел доставка на награда (в случай че бъде приложим този метод на връчване на награда); - Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена Голяма награда. С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.  
  1. Как съхраняваме и обработваме личните данни?
Организаторът съхранява личните данни за Участника в електронна форма и на хартия. Организаторът съхранява и обработва личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Организаторът използва повечето от тези форми на обработване на личните данни. Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника.  
  1. За какъв срок съхраняваме личните данни?
Организаторът съхранява личните данни на всички Участници за срок до 1 (една) година след приключване на Играта. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат анализирани без да идентифицират отделните Участници и след това ще бъдат унищожени. Независимо от горното, личните данни на спечелилите награда Teлевизор – име и ЕГН, ще бъдат обработвани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.  
  1. Защитени ли са личните данни?
Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Организаторът прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.  
  1. Какви са правата на Участниците във връзка със защитата на личните данни?
Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:
(i) да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и ако това е така, да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп) съгласно чл. 15 от ОРЗД;
(ii) да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
(iii) да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
(iv)да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Играта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
(v) да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните) съгласно чл. 20 от ОРЗД;
(vi) право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД; и
(vii) право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.   Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, до Организатора чрез писмено заявление до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.  
  1. Как и кога Участникът може да възрази срещу обработването?
Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да възрази в писмена форма чрез заявление до Организатора, както е описано по-горе в т. 7 от настоящото уведомление.  
  1. Отказ от участие в Играта
Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с нас на varnacba@gmail.com и 052/463065. При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.  
  1. Какво става в случай на промяна?
В случай на съществена промяна в начина, по който Организаторът обработва личните данни на Участниците и/или във видовете лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, Организаторът ще уведоми Участниците за съответната промяна веднага, като публикува актуализирана версия на уведомлението.