Официални правила за участие в Играта "CBA FIFA WORLDCUP RUSSIA"Oрганизатор на играта
Играта „FIFA WORLDCUP RUSSIA“, наричана по-долу „Играта“, се организира от ЦБА АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2, наричано по-долу „Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес www.cbabg.com.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, както и на интернет адрес www.cbabg.com

Територия и период на провеждане на ИГРАТА „CBA FIFA WORLDCUP RUSSIA“
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на 31.05.2018 г. и ще продължи до 15.07.2018 г., след което Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Играта.

Право на участие
3.1. Право на участие в Играта имат физически лица. От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с ЦБА АД, както и техни близки родственици. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

Механизъм на Играта
4.1. За да участва в играта, участникът трябва да направи покупки за минимум 20 лева с ДДС, в рамките на един касов бон в периода от 31,05,2018г. до 15,07,2018г.
Номерът на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се въведе във формата за регистрация на уебсайта на магазини CBA www.cbabg.com, заедно с имената на участника, негов телефон и e-mail за контакт и адрес на магазина, в който е направена покупката.
4.2. С регистрацията си, участникът дава съгласие Организаторът да публикува имената му на www.cbabg.com и www.facebook.com/SupermarketCBA, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.
4.3. Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора правото му на участие.
4.4. Няма ограничение за броя участия на едно лице в Играта.

Награди
5.1. Всяка седмица ще бъдат теглени по 16 печеливши, като двама от тях ще печелят телевизор, а останалите 14 ще получат ваучер за пазаруване в CBA, на стойност 30 лева.
Тегленето ще се проведе в следния ред:
1-во телене на 07.06.2018
2-ро теглене на 14.06.2018
3-то теглене на 21.06.2018
4-то теглене на 28.06.2018
5-то теглене на 05.07.2018
6-то теглене на 12.07.2018
7-мо теглене на 19.07.2018

Печелившите участници в Играта получават следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
2 броя ТВ Samsung 40”
4 броя ТВ JVC 32”
6 броя ТВ Sang 32“
2 броя ТВ Crown 32”
100 ваучера за пазаруване в супермаркети CBA
5.2. Печелившите участници ще получат наградите си от магазина, в който е направена покупката, след представяне на касовия бон.
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност.
Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците.
5.3. Спечелилите участници ще бъдat обявени на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и уведомени лично, чрез телефонно обаждане.
5.4. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила;
- ако не се явят да получат Наградите в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .
5.5. В случай, че Наградите бъдат спечелени от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградите на спечелилите само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай, че Наградите бъдат спечелени от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.
5.6. Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с нас на имейл адрес: varnacba@gmail.com

Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA или сайт www.cbabg.com , невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Защита на личните данни
7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена, телефон и e-mail за връзка.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и www.cbabg.com с цел посочване на лицето като спечелило.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и www.cbabg.com .

Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и www.cbabg.com .

Други
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й. www.facebook.com/SupermarketCBA .
10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, така и на имейл адрес varnacba@gmail.com.
10.3 . Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни в интернет на адрес www.cbabg.com за целия период на Играта.
10.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции на потребители след изтичането на срока на Играта. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища.